Společnost ARMING spol. s r.o. dokončila řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023934 Inovace stavebních konstrukcí ARMING „Optimální postup pro navrhování náročných stavebních konstrukcí ve složitých základových poměrech"

Projekt byl řešen ve spolupráci s Faultou stavební VŠB - Technickou univerzitou Ostrava v období 11/2020 - 11/2021. Výsledky projektu budou využity při zpracování nových stavebních projektů, statických a dynamických výpočtů, expertních a znaleckých posudků v oblasti betonových konstrukcí, zakládání staveb, staveb na poddolovaném území a statiky a dynamiky staveb. Součástí posudků a stavebních projektů rekonstrukcí stávajících staveb je rovněž diagnostika konstrukcí včetně identifikace prvotních příčin poruch, zajištění potřebných laboratorních rozborů, analýz a zpracování návrhu na odstranění poruch staveb. Poskytnuté služby tak umožní uvést do stavební praxe patent a užitný vzor „Reologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi“. V navrhovaném projektu budou ověřeny příznivé vlastnosti viskoelastických vlastností kluzné spáry na snížení napjatosti základových konstrukcí za současného zvýšení spolehlivosti a odolnosti nosných konstrukcí proti vzniku trhlin i v extrémních podmínkách zakládání i zatížení. Přínos poskytnutých služeb bude získání příslušného know how pro zajištění udržitelné výstavby i na méně vhodných stavebních pozemcích ve složitých základových poměrech,nárůst tržeb žadatele v oblasti navrhování a posuzování stavebních konstrukcí, úspora zdrojů surovin, vody a primární energie za současného zvýšení kvality, spolehlivosti a bezpečnosti stavebních děl a v neposlední řadě zvýšení konkurenceschopnosti v rámci EU.


21.12.2021 Category: Press releases Back